Statut

Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół

„Modlitwa i Czyn”

Tekst jednolity po zmianie z dnia 04 grudnia 2016 r.

 

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

 

Paragraf 1.
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Modlitwa i Czyn”” zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem i może używać skróconej nazwy KSN MiCz.

 

Paragraf 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Diecezja Gliwicka, a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zabrze.

 

Paragraf 3.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”
(
Dz.U. 2015 poz. 1393), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817), postanowień niniejszego statutu oraz odnośnych przepisów prawa kanonicznego.

 

Paragraf 4.
Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

 

Paragraf 5.
Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem Katolickim i jako takie podlega nadzorowi Biskupa Gliwickiego zgodnie z odrębnymi przepisami prawa kanonicznego.

 

Paragraf 6.
Opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawuje asystent kościelny, który czuwa nad zgodnością działalności Stowarzyszenia z nauczaniem Kościoła Katolickiego i statutem Stowarzyszenia. Asystenta Kościelnego Stowarzyszenia mianuje Biskup Gliwicki.

 

Paragraf 7.
S
towarzyszenie używa pieczęci z napisem swojej nazwy.

 

Paragraf 8.
Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy chcą swoimi działaniami prowadzić do szeroko pojętej integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym, opartym na pracy społecznej ogółu członków Stowarzyszeniem, mającym na celu zjednoczenie środowiska osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół.

 

Paragraf 9.
Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 

Paragraf 10.
Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych o tych samych lub podobnych celach i założeniach statutowych.

 

 

ROZDZIAŁ II
Cele i formy działania

 

Paragraf 11.
Celem Stowarzyszenia jest:

 1. kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii, zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej;
 2. propagowanie szeroko pojętej idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych;
 3. podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i opiekunom;
 4. prowadzenie działalności charytatywnej;
 5. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;
 6. działalność oświatowa;
 7. propagowanie profilaktyki zdrowotnej – promocja zdrowia i zdrowego trybu życia;
 8. promocja i organizacja wolontariatu.

 

Paragraf 12.
Do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez:

 1. gromadzenie dotacji, darów, zapisów, świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych;
 2. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze charytatywnym;
 3. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Cały dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych;
 4. tworzenie lub pomoc w tworzeniu domów, w których na stałe zamieszkają osoby niepełnosprawne z rodziną lub ze swymi pełnosprawnymi przyjaciółmi;
 5. prowadzenie świetlic, ośrodków mieszkalno – rehabilitacyjnych i innych placówek pomocy i rehabilitacji;
 6. prowadzenie poradnictwa w zakresie pomocy medycznej, oświatowej, prawnej, dotyczącej uprawnień osób niepełnosprawnych;
 7. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, kulturalnej;
 8. organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, spotkań dyskusyjnych, prelekcji
  i seminariów;
 9. organizowanie spotkań i imprez towarzyszących o charakterze kulturalno - oświatowym i sportowo – rekreacyjnym oraz turnusów rehabilitacyjnych;
 10. wspieranie jednostek i rodzin w ich rolach opiekuńczych i wychowawczych;
 11. reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych;
 12. współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, osobami prawnymi i fizycznymi o tych samych lub podobnych celach i założeniach w kraju i zagranicą;
 13. prowadzenie innych form działalności mogących służyć celom oraz realizacji zadań Stowarzyszenia.

 

Paragraf 12a.
Cele i formy działania opisane w
§ 11-12 realizowane przez Stowarzyszenie należą
do sfery działań publicznych wymienionych w artykule 4 ustawy z dn. 24.04.2003r (z późniejszymi zmianami). o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i obejmują zadania w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności charytatywnej;
 3. ochrony i promocji zdrowia;
 4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 7. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 8. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 9. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 10. promocji i organizacji wolontariatu.

 

Paragraf 12b.
Opisane w Paragrafie 12a formy działania - Stowarzyszenie realizuje w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez prowadzenie:

 1. działalności organizacji religijnych – kod PKD 94.91.Z
 2. działalności fizjoterapeutycznej - kod PKD 86.90.A
 3. działalności pielęgniarek i położnych - kod PKD 86.90.C
 4. pomocy społecznej pozostałej z zakwaterowaniem - kod PKD 87.90.Z
 5. pomocy społecznej pozostałej bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowanej kod PKD 88.99.Z;
 6. pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
  (szkolenia, konferencje i seminaria z zakresu problematyki różnorakiej niepełnospra-wności dla członków stowarzyszenia, wolontariuszy i innych zainteresowanych osób) – kod PKD 85.59.B
 7. pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie sklasyfikowanej (opieka psychologa, kapelana, masażysty, rehabilitanta) – kod PKD 86.90.E
 8. wydawanie książek – kod PKD 58.11.Z
 9. działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana) – kod PKD 94.99.Z

 

Paragraf 12c.
Opisane w Paragrafie 12a formy działania - Stowarzyszenie realizuje w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez prowadzenie:

 1. działalności organizacji religijnych – kod PKD 94.91.Z
 2. działalności fizjoterapeutycznej - kod PKD 86.90.A
 3. działalności pielęgniarek i położnych - kod PKD 86.90.C
 4. pomocy społecznej pozostałej z zakwaterowaniem - kod PKD 87.90.Z
 5. pomocy społecznej pozostałej bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowanej - kod PKD 88.99.Z;
 6. pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
  (szkolenia, konferencje i seminaria z zakresu problematyki różnorakiej niepełnosprawności dla członków stowarzyszenia, wolontariuszy i innych zainteresowanych osób) – kod PKD 85.59.B
 7. pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie sklasyfikowanej (opieka psychologa, kapelana, masażysty, rehabilitanta) – kod PKD 86.90.E
 8. wydawanie książek – kod PKD 58.11.Z

 

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie ich prawa i obowiązki


Paragraf 13.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. wspierających;
 3. honorowych.

 

Paragraf 14.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać:

 1. osoba fizyczna sprawna i niepełnosprawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca katolikiem, która może jednocześnie należeć do innych organizacji;
 2. osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego;
 3. osoba małoletnia na zasadach określonych w art. 3 ust. 2 i 3
  „Prawo o Stowarzyszeniach”.

 

Paragraf 15.
Członkiem wspierającym mogą być organizacje, instytucje i zakłady posiadające osobowość prawną oraz osoby fizyczne, które pisemnie zadeklarowały na rzecz Stowarzyszenia stałą pomoc.

 

Paragraf 16.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która zasłużyła się w dziedzinie objętej statutem, a przez Walne Zebranie zostanie obdarzona tym członkostwem.

 

Paragraf 17.
Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia:

 1. Zarząd Stowarzyszenia, uchwałą w głosowaniu jawnym przy zwykłej większości głosów, przyjmuje członków zwyczajnych i wspierających na podstawie ich pisemnej deklaracji;
 2. Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu, nadaje godność honorowego członka Stowarzyszenia.

 

Paragraf 18.
Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. uczestniczenia w organizowanych zebraniach, spotkaniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia;
 2. czynnego i biernego prawa wyborczego władz Stowarzyszenia za wyjątkiem osób poniżej 16 – go roku życia;
 3. zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia;
 4. uczestniczenia we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie;
 5. korzystania z wszystkich form pomocy w przypadku osób potrzebujących.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia;
 3. postępowania zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej;
 4. godnego reprezentowania Stowarzyszenia;
 5. regularnego opłacania składek członkowskich.

 

Paragraf 19.
Członek wspierający:

 1. ma prawo do korzystania ze wszystkich praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego;
 2. ma obowiązek regularnego wywiązywania z deklarowanej pomocy.

 

Paragraf 20.
Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

Paragraf 21.
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. pisemną rezygnację członka złożoną na ręce Zarządu;
 2. wykluczenie przez Zarząd:

a. za działalność sprzeczną ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia;

b. za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia;

c. za zaleganie w opłacaniu składek członkowskich przez rok, po uprzednim upomnieniu pisemnym;

d. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 2/3 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia;

 

       3. śmierci członka Stowarzyszenia;

 1. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym lub nie wywiązywania się przez niego z zadeklarowanej pomocy.

 

Paragraf 22.
Członek po skreśleniu z listy członków ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania
w terminie do dwóch tygodni od skreślenia. Do czasu zwołania Walnego Zebrania członek jest zawieszony w członkostwie. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV
Władze i struktura Stowarzyszenia

 

Paragraf 23.
Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz Stowarzyszenie trwa 3 lata.

Uzupełnienie władz Stowarzyszenia w trakcie trwania ich kadencji dokonuje się wg zasad wyboru do władz Stowarzyszenia.

 

Paragraf 24.
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz, z zastrzeżeniem par.29 pkt 2.Walne Zebranie Członków

Paragraf 25.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

 

Paragraf 26.
Walne Zebranie Zwyczajne zwołuje Zarząd co 3 lata jako Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze, a Walne Zebranie Zwyczajne sprawozdawcze raz w roku.

 

Paragraf 27.
Walne Zebranie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych ważnych wyborców z podaniem celu zwołania tego zebrania.

 

Paragraf 28.
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia swoich członków z 14-dniowym wyprzedzeniem.


Paragraf 29.

Walne Zebranie tworzą członkowie Stowarzyszenia.

 1. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni i honorowi z głosem decydującym i członkowie wspierający z głosem doradczym.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie. System ten nie dotyczy zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 5. wybór, a w razie potrzeby przedterminowe odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; w przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Walne Zebrania przeprowadza wybory uzupełniające;
 6. uchwalanie zmian statutu;
 7. podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz członków Stowarzyszenia;
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich pobierania;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia;
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich;
 11. nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia.


Zarząd Stowarzyszenia

 

Paragraf 30.
Zarząd jest najwyższą władzą wykonawczą Stowarzyszenia.

 1. Zarząd składa się z 3 – 6 członków. Spośród swego grona wybiera: przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, w przypadku większej liczby członków również wiceprzewodniczącego.
 2. W skład Zarządu wchodzi także asystent kościelny mianowany przez Biskupa Gliwickiego.
 3. Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 5. Posiedzenia członków Zarządu zwoływane są przynajmniej raz na kwartał i są protokołowane.
 6. Podjęte uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 7. Do ważności obrad Zarządu potrzebna jest obecność, co najmniej połowy członków Zarządu, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
 8. Zarząd ma obowiązek przynajmniej raz w roku składać sprawozdanie ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem.
 9. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. zwoływanie i organizowanie Walnych Zebrań;
 3. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem, wskazaniami i uchwałami Walnego Zebrania;
 4. opracowywanie i realizowanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia;
 5. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
 6. nadzór nad wykorzystaniem pomocy udzielanej przez Stowarzyszenie;
 7. przyjmowanie nowych członków oraz rezygnacji z członkostwa;
 8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
 9. inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu.

10. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.


Komisja Rewizyjna

 

Paragraf 31.
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu: przewodniczącego i dwóch członków.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.
 3. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia w zakresie kontroli wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, nie pozostają w małżeństwie ani wspólnym pożyciu z członkami zarządu, nie są spokrewnieni, spowinowaceni i nie podlegają sobie służbowo.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 6. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;
 2. przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych władzom Stowarzyszenia;
 3. kontrola opłacania składek członkowskich;
 4. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu;
 5. składanie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 6. uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia


Paragraf 32.

Na majątek Stowarzyszenia składają się: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

Paragraf 33.
Na nieruchomości i ruchomości składają się darowizny, zapisy oraz majątek trwały zakupiony przez Stowarzyszenie.

 

Paragraf 34.
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. składki członkowskie;
 2. dotacje Państwowe;
 3. dochody uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. dochody z organizowanych imprez charytatywnych;
 5. zapisy i świadczenia na rzecz Stowarzyszenia;
 6. wpływy z nawiązek sądowych;
 7. wpływy ze zbiórek;
 8. wpływy z działalności statutowej;
 9. odpisy podatkowe na cele statutowe;
 10. wpływy ze sponsoringu;
 11. dochody z odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego służą wyłącznie celom statutowym;
 12. inne wpływy.

 

Paragraf 34a.
Wszelkie dochody wymienione w
§ 33-34 przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia.

 

Paragraf 35.
Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

 

Paragraf 36.
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala Walne Zebranie Członków w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny państwa.

 

Paragraf 37.
Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz skarbnika lub sekretarza.

 

Paragraf 38.
Właścicielem majątku jest Stowarzyszenie jako osoba prawna.

 

Paragraf 38a.
Niniejszy Statut zabrania:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

ROZDZIAŁ VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

Paragraf 39.
Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

Paragraf 40.
Wszelkie zmiany dotyczące statutu Stowarzyszenia zatwierdza Biskup Gliwicki.

 

Paragraf 41.
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie, po konsultacji z Biskupem Gliwickim, zadecyduje o przeznaczeniu majątku oraz powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

 

Paragraf 42.
Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia Członkowie Założyciele stają się jego członkami zwyczajnymi.

 

Paragraf 43.
Po zarejestrowaniu Komitet Założycielski zwołuje pierwsze Walne Zebranie.

 

Paragraf 44.
W przypadku działania Stowarzyszenia niezgodnego z obowiązującą nauką Kościoła Katolickiego, Biskup Gliwicki aprobujący statut Stowarzyszenia wycofuje swoją aprobatę powiadamiając o tym sąd rejestrujący działalność Stowarzyszenia.

 

Paragraf 45.
Z chwilą podpisania niniejszego Statutu, traci moc Statut Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Modlitwa i Czyn” z dnia 10.12.2010 r.

 

Zabrze, 04.12.2016 r.